رویـدادهـا

ضوابط و دستورالعمل‌ها

ضوابط و دستورالعمل‌ها

با دیگران به اشتراک بگذارید

ضوابط استقرار

استقرار در پارک فناوری پردیس، ضوابط و فرآیند مشخصی دارد که به شرح زیر است.

واحدهای فناور پس از استقرار پرسنل در ساختمان يا واحد استيجاری شركت واقع در پارک، می‌بايست موضوع را كتباً به اطلاع اداره کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک برسانند. در اين مرحله، يک بازديد اوليه توسط كارشناس ارزيابی و نظارت مديريت مذكور، انجام شده و پس از طی اين مرحله و تاييد استقرار، بازديدی نيز توسط معاونين و مديران پارک از شركت صورت خواهد پذيرفت. این بازدید، مبنای تأیید استقرار شرکت و صدور مجوز فناوری و مبدأ زمانی استفاده از مزایای قانونی استقرار در پارک است.

ضمناً در صورتي كه واحدهای فناور قصد برگزاری مراسم افتتاحيه داشته باشند می‌توانند از سالن كنفرانس ستاد پارک به منظور برگزاری مراسم به صورت رايگان بهره‌مند شوند.

اين مزايا بر مبنای آيين نامه اجرايی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه كشور بوده و به شرح زير می‌باشد:

  • معافيت ماليات بر عملكرد ساليانه (اظهارنامه)
  • معافيت حقوق پرسنل مستقر در پارک
  • اخذ جواز تاسیس/پروانه بهره‌برداری برای واحدهای فناور فعال تا رده 3 زیست‌محیطی
  • معافيت از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور
  • مبادلات مالی با خارج
  • قوانين كار
  • ترهین قرارداد واگذاری حق بهره‌برداری زمین

پس از تصويب قانون حمايت از شركت‌های دانش بنيان در پاييز سال 1389، ضمن استمرار مزايای فوق، مزايای ديگری نيز فراهم شده است كه پس از تدوين و تصويب آيين نامه اجرايی مربوطه، شركت‌‎ها می‌­توانند از اين مزايا نيز بهره‎­مند شوند.

بهره‌مندی از معافيت‌‎­های مالياتی، صرفا مختص واحد فناور مستقر در پارک مي­‌باشد. منظور از استقرار، احراز شرايط زير به صورت همزمان از سوی واحد فناور است:

1) به پايان رساندن تمام يا بخشی از ساختمان توسط شركت (بهره برداری از بخشی از ساختمان به معنای تكميل نمای ساختمان،‌ اجرای محوطه كاری و اتمام يک يا چند طبقه از ساختمان است) واحدهای استیجاری یا تملک اداری و مرکز رشدی از این بند مستثنی هستند.

2) استقرار پرسنل تحقيقاتی واحد فناور در ساختمان (یک نفر به ازای هر 30 متر مربع از زيربنا، در بخش اراضی و تملک اداری؛ و حداقل 3 نفر در بخش استیجاری) و شروع به كار آن‌ها در راستای فعاليت اصلی واحد فناور.

3) تغيير آدرس ثبتی شركت به آدرس شركت در پارک (اين موضوع با نامه نگاری مديريت امور واحدهای فناور با اداره ثبت شرکت‌های پرديس انجام مي‌­شود) و ارسال كپی آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تغيير آدرس واحد فناور دريافت مجوز فناوری از پارک.

4) تغيير شعب بيمه و ماليات واحد فناور به ادارات منطقه (اداره ماليات بومهن و سازمان تأمين اجتماعی شعبه رودهن) و ارائه مستندات آن.

5) انعقاد قرارداد با کارکنان در قالب قرارداد تعیین‌شده توسط پارک تنظیم گردد. (همچنین در ادامه می‌بایست یک نسخه از قرارداد در زمان و به نحو مقرر و اعلامی توسط پارک ارسال گردد.)

* برای دریافت قالب قرارداد اینجا کلیک کنید؛ پاراگراف اول قرارداد، شرط کافی برای رعایت قالب قرارداد می‌باشد.

 توضیح: ساير جزئيات استفاده از مزايای قانونی و فرآيندهای مربوطه، در قالب آيين نامه جامع برخورداری از مزايای قانونی پارک فناوری پرديس تدوين شده است.

 پس از انجام مراحل فوق و استقرار كامل شركت، پارک نسبت به صدور مجوز فناوری با توجه به موضوع فعاليت شركت اقدام می نمايد. لازم به توضيح است، اين مجوز، پيش نياز استفاده از كليه مزايای قانونی پارک می­‌باشد.

همچنين تاريخ اعتبار اين مجوز حداكثر مدت يكسال است و در اول مهر ماه هر سال در صورت تأييد عملكرد واحد فناور توسط پارک، تمديد می‌شود. تمديد مجوز منوط به تكميل و ارسال فرم های ارزيابی عملكرد ساليانه واحدهای فناور مستقر در پارک می‌باشد.

 به منظور رفاه حال واحدهای فناور مستقر در پارک، اطلاعات واحدهای ارائه دهنده خدمات عمومی و تخصصی پارک به همراه مكان استقرار و شماره تماس، به صورت جامع در قالب كاتالوگ خدمات عمومی و تخصصی پارک گردآوری شده و بصورت فصلی به روز رسانی می‌شود.

برای دریافت کاتالوگ بر روی عکس زیر کلیک کنید.

خدمات عمومی و تخصصی پارک قناوری پردیس

 

ضوابط قراردادی

 پس از تأييد عضويت متقاضيان، قرارداد واگذاری زمين يا قرارداد اجاره با آنان منعقد می‌شود. در اين قراردادها، ضوابطی درج شده كه تكاليفی را برای اعضای پارک فراهم می­‌آورد. برخی از اين ضوابط به شرح زير می­ باشند.

1) اراضی قابل واگذاری، صرفاً به منظور و با هدف ايجاد و راه‌اندازی واحد تحقيقات و فناوری به واحدهای فناور، واگذار خواهد گرديد و كاربری آن غيرقابل تغيير می‌باشد، لذا واحدهای فناور متعهد و ملتزم می‌باشند كه از زمين مورد واگذاری و بنای احداثی در آن مغاير با اهداف مزبور استفاده‌ای به عمل نياورند.

2) واحدهای فناور متعهد هستند كه در احداث بنا، ضوابط و مقررات احداث بنا صادره از سوی ادارات و سازمان‌های ذيربط و ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های اعلامی از سوی پارک و همچنين طرح جامع پارک را دقيقاً و اكيداً رعايت نمايند.

3) واحدهای فناور متعهد می‌باشند كه احداث بنا را طبق نقشه‌های تأييد شده كميته معماری پارک انجام داده و در طول اجرای پروژه، مشاور فاز 3 بر حسن اجرای آن نظارت داشته و گزارشات مشاور فاز 3 خود را به صورت منظم و ماهيانه به پارک ارسال نمايد.

4) اخذ پروانه ساختمان و حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن جهت زمين و واحد تحقيقاتی و پرداخت كليه هزينه‌های مربوطه بر عهده و هزينه واحدهای فناور است و پارک فقط نسبت به صدور معرفی‌نامه‌ها به ادارات ذيربط اقدام خواهد نمود.

5) آماده‌سازی زمين در حد ايجاد تأسيسات زيربنايی شامل شبكه دسترسی معابر، ايجاد شبكه‌های آبرسانی، فاضلاب عمومی، انتقال برق و خطوط تلفن در معابر عمومی پارک و محدود به درب اصلی ورودی هر واحد بر عهده و هزينه پارک است.

6) چگونگی مشاركت مالكين واحدها و نمايندگان آنها در اداره پارک، دستورالعمل پرداخت هزينه‌های مربوط به نگهداری و ساير موارد از قبيل فضای سبز، آسفالت، تأسيسات، آب و فاضلاب، مرمت و ارتقاء سطح خدمات و نوسازی آنها و امثالهم بر عهده كليه مالكين واحدها به صورت مشترک خواهد بود كه تعيين سهم هريک متناسب با ميزان بهره‌مندی هر واحد بر اساس دستورالعمل پرداخت شارژ در پارک انجام خواهد شد.

7) به منظور دريافت سند رسمی، واحدهای فناور مكلف هستند پس از اتمام عمليات ساختمانی و اخذ گواهی پايان كار، گواهی مذكور را به پارک ارائه نموده و در ساختمان خود (طبق برنامه اولیه ارائه شده) استقرار یابد. پارک پس از بررسی‌های لازم ، روز و ساعت و دفترخانه اسناد رسمی را تعيين و به اطلاع واحدهای فناور می‌رساند.

8) در صورتی كه واحدهای فناور از تصرف زمين منصرف شوند يا در طول مدت قرارداد تقاضای اقاله قرارداد را نمايد و يا بنا به تشخيص پارک از مفاد اين قرارداد تخلف نمايد، پارک فقط نسبت به استرداد وجوه دريافتی پس از كسر بدهی‌ها و هزينه‌های مربوط اقدام نموده و درصورت ايجاد اعيانی در زمين مورد واگذاری توسط واحدهای فناور، بهای آن توسط كارشناس رسمی دادگستری (منتخب پارک) تعيين و پس از واگذاری زمين و مستحدثات توسط پارک به متقاضی جايگزين، در وجه واحدهای فناور كارسازی خواهد شد.

1) مورد اجاره صرفاً جهت استفاده مستاجر برای استقرار «دفتر تحقيقات و فناوری» به مستاجر اجاره داده شده و مستاجر تحت هيچ عنوانی حق تغيير نوع استفاده و كاربری از مورد اجاره را ندارد.

2) مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را تحت هيچ شرايطی به غير ندارد.

3) پرداخت كليه مبالغ مربوط به هزينه­ های مصرف آب، برق، تلفن، دفع فاضلاب و ساير هزينه‌های اختصاصی و عمومی در بهره ­برداری­‌های مشاعی از مورد اجاره، بر عهده و هزينه مستاجر است و مستاجر مكلف است اصل قبوض پرداخت شده و يا صورت‌حساب‌های صادره از سوی موجر را پرداخت نمايد.

4) پرداخت كليه مبالغ مربوط به هزينه‌های نگهداری مورد اجاره (شارژ ماهيانه) و هزينه تنظيفات و خدمات شهری، بر اساس اعلام نماينده موجر و همچنين هزينه‌های مربوط به ارائه ساير خدمات عمومی و پشتيبانی كه ميزان مبالغ آن از طريق نماينده موجر به مستاجر ابلاغ می‌شود، بر عهده مستاجر است.

5) انجام كليه تعميرات جزئی مورد اجاره با اطلاع و موافقت قبلی و كتبی موجر و پرداخت هزينه‌­های آن بر عهده مستاجر است.

6) مستاجر متعهد و مكلف است در انقضاء مدت اجاره يا در صورت فسخ اين قرارداد از سوی موجر، مورد اجاره را تخليه نموده و به همان صورت، شكل و وضعيتی كه تحويل گرفته است عيناً به موجر تحويل دهد.

7) انجام تعميرات كلی و اساسی در دفتر و ساختمان، منجمله تعمير خرابی دستگاه­‌ها و لوله‌های تاسيسات و آبرسانی كه ناشی از قصور و سهل انگاری مستاجر در نگهداری و مراقبت از آنها نباشد بر عهده و هزينه موجر می­‌باشد.

8) موجر حسب مورد، امكان استفاده و بهره برداری مستاجر از برخی خدمات عمومی و تخصصی موجود در پارک، من‎جمله استفاده از سالن كنفرانس، آزمايشگاه­‌ها، سامانه رايانه و اينترنت، اتاق برگزاری جلسات و همچنين برخی خدمات اداری و مشاوره­ای در زمينه بيمه و بازاريابی، سرمايه گذاری، ثبت اختراعات، حضور در سمينارها و كلاس­‌های آموزشی را در قبال دريافت هزينه­‌های مربوطه مطابق تعرفه‌های معينه فراهم می‌نمايد.

9) فعالیت مستاجر به صورت دوره­ای (هر 4 ماه یکبار) توسط پارک ارزیابی می‌گردد. ارزیابی بر اساس ضوابط پارک بوده و ملاک ادامه حضور شرکت در مرکز می‌باشد. شرکت‌­هایی که در انتهای یکسال حضور، امتیاز پایین‌تر از متوسط را کسب نمایند امکان تمدید حضور در مرکز را نخواهند داشت.

10) ساعت کار ساختمان مرکز از ساعت 7 صبح الی 19 عصر می‌باشد ولی واحدهای فناور برای حضور پرسنل خود در ساعات بیرون از این محدوده می‌توانند با هماهنگی قبلی اقدام نمايند.

11) واحدهای فناور ملزم به رعایت سرانه نفرات به ازای هر 10 متر مربع 1 نفر می‌‎باشند.

12) واحد فناور مستاجر می‌بایست از هرگونه فعالیت همراه با آلودگی­‌های صوتی، زیست محیطی و شهری اجتناب نمایند.

13) واحدهای فناور ملزم به استفاده از مبلمان متناسب با فضای تحقیقاتی و اداری ساختمان می‌باشند و مبله نمودن و پارتیشن بندی داخلی واحدها باید به گونه­‌ای باشد که خسارتی به دیوارهای مشترک، پنجره­‌ها، دیوارهای شیشه ­ای، کفپوش، سقف و غیره وارد نیاید.

14) نظافت فضاهای اختصاصی هر شرکت (سرویس بهداشتی، آشپزخانه، فضای اداری و شیشه‌های داخلی) به عهده مستاجر می‌باشد.

 

ضوابط طراحی و ساخت

ضوابط طراحی و احداث ساختمان واحدهای فناور در پارک فناوری پرديس به شرح هستند.

 

ضوابط تاسیسات

پارک فناوری پردیس در تامین بخشی از تاسیسات اعضای خود، تعهداتی دارد. این تعهدات به شرح زیر است.

   براساس قرارداد زمین فی مابین پارک فناوری پردیس و واحدهای فناور، پارک متعهد به تامین تاسیسات زیربنایی واحدهای فناور شامل آب، فاضلاب، برق و تلفن تا محدوده زمین واحدهای فناور است. لذا این آیین نامه به منظور تدوین مقررات واگذاری به واحدهای فناور تنظیم شده است. انشعابات قابل واگذاری به واحدهای فناور شامل آب، برق، تلفن و فاضلاب است که جزییات واگذاری آن‌ها از طریق دانلود فایل آیین‌نامه تاسیسات قابل مشاهده خواهد بود.

دانلود آیین‌نامه تاسیسات پارک فناوری پردیس

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir