شما اینجا هستید.: خانهعضویتضوابط و مقرراتضوابط استقرار

ضوابط و مقررات

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

ضوابط استقرار

روند استقرار:
واحدهاي فناور پس از استقرار پرسنل در ساختمان يا واحد استيجاري شركت واقع در پارك، مي‌بايست موضوع را كتباً به اطلاع مديريت امور واحدهاي فناور پارك برسانند. در اين مرحله، يك بازديد اوليه توسط كارشناس ارزيابي و نظارت مديريت مذكور، انجام شده و پس از طي اين مرحله و تاييد استقرار، بازديدي نيز توسط معاونين و مديران پارك از شركت صورت خواهد پذيرفت.
ضمناً درصورتيكه واحدهاي فناور قصد برگزاري مراسم افتتاحيه داشته باشند مي توانند از سالن كنفرانس ستاد پارك به منظور برگزاري مراسم به صورت رايگان بهره‌مند شوند.

مزاياي قانوني استقرار در پارك:
اين مزايا بر مبناي آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه كشور بوده و به شرح زير مي­ باشد:
  • معافيت ماليات بر عملكرد ساليانه (اظهارنامه)
  • معافيت ماليات بر قرارداد
  • معافيت حقوق پرسنل مستقر در پارك
  • معافيت از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور
  • مبادلات مالي با خارج
  • قوانين كار
پس از تصويب قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان در پاييز سال 1389، ضمن استمرار مزاياي فوق، مزاياي ديگري نيز فراهم شده است كه پس از تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي مربوطه، شركتها مي­توانند از اين مزايا نيز بهره­مند شوند.

نحوه استفاده از معافيت‌هاي مالياتي:
بهره­ مندي از معافيت­هاي مالياتي، صرفا مختص واحد فناور مستقر در پارک مي­باشد. منظور از استقرار، احراز شرايط زير به صورت همزمان از سوي واحد فناور است:
1) به پايان رساندن تمام يا بخشي از ساختمان توسط شركت (بهره­برداري از بخشي از ساختمان به معناي تكميل نماي ساختمان،‌ اجراي محوطه كاري و اتمام يك يا چند طبقه از ساختمان است)واحدهای استیجاری یا تملک اداری و مرکز رشدی از این بند مستثنی هستند.

2) استقرار پرسنل تحقيقاتي واحد فناور در ساختمان (یک نفر به ازاي هر 30 متر مربع از زيربنا، در بخش اراضی و تملک اداری؛ و حداقل 3 نفر در بخش استیجاری) و شروع به كار آن‌ها در راستاي فعاليت اصلي واحد فناور.

3) تغيير آدرس ثبتي شركت به آدرس شركت در پارك (اين موضوع با نامه نگاري مديريت امور واحدهاي فناور با اداره ثبت شركتهاي پرديس انجام مي­شود) و ارسال كپي آگهي روزنامه رسمي مبني بر تغيير آدرس واحد فناور.دريافت مجوز فناوري از پارك.

4) تغيير شعب بيمه و ماليات واحد فناور به ادارات منطقه (اداره ماليات بومهن و سازمان تأمين اجتماعي شعبه رودهن) و ارائه مستندات آن.

5) انعقاد قرارداد با پرسنل در قالب قرارداد تعيين شده توسط پارك (چگونگي انعقاد اين قرارداد طي آيين نامه­ هاي براي اطلاع واحدهاي فناور مستقر تدوين شده است.(پس از انعقاد قرارداد با پرسنل، مي­بايست يك نسخه از آن (ممهور به مهر شركت)به كارشناس ارزيابي و نظارت مديريت امور واحدهاي فناور پارك تحويل گردد.)

توضیح: ساير جزئيات استفاده از مزاياي قانوني و فرآيندهاي مربوطه، در قالب آيين نامه جامع برخورداري از مزاياي قانوني پارك فناوري پرديس تدوين شده است.

اخذ و تمديد مجوز فناوري:
پس از انجام مراحل فوق و استقرار كامل شركت، پارك نسبت به صدور مجوز فناوري با توجه به موضوع فعاليت شركت اقدام مي نمايد. لازم به توضيح است، اين مجوز، پيش نياز استفاده از كليه مزاياي قانوني پارك مي­باشد.
.همچنين تاريخ اعتبار اين مجوز حداكثر مدت يكسال است و در اول آبان ماه هر سال در صورت تأييد عملكرد واحد فناور توسط پارك، تمديد مي‌شود. تمديد مجوز منوط به تكميل و ارسال فرم هاي ارزيابي عملكرد ساليانه واحدهاي فناور مستقر در پارك مي‌باشد.

نحوه استفاده از خدمات عمومي و تخصصي در پارك:
به منظور رفاه حال واحدهاي فناور مستقر در پارك، اطلاعات واحدهاي ارائه دهنده خدمات عمومي و تخصصي پارك به همراه مكان استقرار و شماره تماس، به صورت جامع در قالب كاتالوگ خدمات عمومي و تخصصي پارك گردآوري شده و بصورت فصلي به روز رساني مي­ شود.