ارتباط با ما

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

هماهنگي بازديد از پارك

 


به منظور برنامه‌ريزي دقيق جهت بازديد از پارك فناوري پرديس یا شعب پارک، اقدامات ذيل مورد نظر مي‌باشد:


تدوين درخواست بازديد:

در سربرگ سازمان/نهاد/شركت متقاضي بازديد- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه


مخاطب نامه: 

- سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با رويكرد عضویت در پارک: جناب آقای مهندس عسكري؛ مدیرکل جذب و پذيرش واحدهاي فناور پارک فناوری پردیس

- مراکز پژوهشی: جناب آقای مهندس قنبرپور؛ معاون توسعه نوآوري پارک فناوری پردیس

- بازدیدهای دانشجویی: جناب آقای جباری‌پور؛ مديركل ترويج و توسعه خوشه‌هاي نوآوري پارک فناوری پردیس

- بازدید از کارخانه نوآوری آزادی-کارخانه نوآوری های‌وی: جناب آقای مهندس عظیمیان؛ مدیركل توسعه شعب و پرديس‌هاي پارک فناوری پردیس

- سایر دستگاههای دولتی: جناب آقاي مهندس خالقيان، مديركل ارتباطات و امور بين‌الملل پارك فناوري پرديس

- درخصوص شرکتهای خصوصی و واحدهای فناور: پس از ارسال درخواست عضویت و آغاز فرایند جذب و پذیرش، هماهنگی بازدید از پارک فناوری پردیس از سوی کارشناسان اداره کل امور شرکتهای دانش بنیان به عمل خواهد آمد.نكات مندرج در نامه: 

-اشاره به نام و سمت بازديدكنندگان با قيد تعداد

-اشاره به اهداف بازديد

-تعيين دو تاريخ و زمان پيشنهادي براي بازديد

-معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.


نحوه ارسال:

پس از تهيه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره 76250100-021 دورنگار گردد.

پس از ارسال دورنگار حتما از دبيرخانه پارك به شماره 76250250-021 داخلي 2538 پيگيري وصول انجام گردد.